Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter skärps.

Denna integritetspolicy förklarar hur föreningen Kattstallet använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Styrelsen för Föreningen Kattstallet, org. nr 802411–6066, Jämtlandsgatan 153 A, 162 60 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om du vill få kontakt med styrelsen kan du vända dig till Christina Gileforte. Ring 073-684 97 11 eller mejla till christina@kattstallet.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Samtliga uppgifter som registreras av oss kommer från dig. När du lämnar uppgifterna samtycker du till att vi registerar och behandlar dem för det ändamål som tjänsten du begärt avser.

Webbutik

När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden. När du gör ett köp godkänner du samtidigt att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. I det här fallet har registreringen alltså en laglig grund. Vi gör också en intresseavvägning som innebär att du som kund får vissa utskick. Du har alltid rätt att avsäga dig dessa (se nedan).

Medlem

När du blir medlem hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som medlem. I det här fallet bygger registreringen på samtycke samt på föreningens stadgar.

Gåvogivare

Som gåvogivare uppger du dina personuppgifter såsom namn och e-postadress. Om du vill betala med autogiro registreras även de uppgifter som behövs för detta. Samtidigt godkänner du att vi sparar dina personuppgifter. I det här fallet bygger registreringen på samtycke.

Du som adopterar en katt

När du adopterar en katt från oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post för att kunna ge dig bästa möjliga service.

När du adopterar en katt från oss godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. I det här fallet bygger registreringen på samtycke och lag.

Volontär

När du blir volontär hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och e-postadress. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som volontär och att du ska kunna fullgöra dina åtaganden mot oss. I det här fallet bygger registreringen på avtal.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerade om just dig kan du kontakta oss och begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer främst från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med bl.a. tjänsteleverantörer, myndigheter och domstolar. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, t.ex. företag som äger de IT-system vi arbetar i. Dessa mottagare befinner sig alltid inom EU/EEA-länder där skyddet för dina personuppgifter är detsamma som när dina uppgifter behandlas av oss.

Våra tjänsteleverantörer får bara behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.