Stadgar

Fastställda vid bildandet den 24 februari 2002

Reviderade 2005, 2008, 2013, 2015 och 2021§ 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE

Föreningens namn är Föreningen Kattstallet. Föreningen är en ideell organisation utan vinstintresse med säte i Stockholm.


§ 2 FÖRENINGENS SYFTE

Kattstallet ska:

• aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status

• samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor, • ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras

• Kattstallet låter endast efter samråd med veterinär avliva allvarligt skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande åtgärder endast skulle förlänga kattens lidande. Kattstallet medverkar inte till att katter i dess vård avlivas på den grunden att de är skygga, förvildade eller har beteendeproblem.

• när kattens hälsotillstånd så medger, placera den i ett nytt hem. Avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas. En avgift för katten/-katterna erläggs av köparen vid överlåtelsen.


§ 3 MEDLEMSKAP

Var och en, som stödjer föreningens ändamål kan bli medlem, familjemedlem eller ständig medlem genom att betala en avgift. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemskap kan vara ständigt eller löpande för ett år i taget. En medlem, som agerar på ett sätt som skadar föreningen eller motverkar föreningens syfte, kan uteslutas från föreningen på viss tid eller för all framtid. Ett sådant beslut fattas av styrelsen och medlemmen ska skriftligen informeras om beslutet. En medlem som anser sig utesluten på felaktiga grunder kan begära överprövning nästkommande årsmöte. En skriftlig begäran ska skickas till ordföranden eller föreningens kansli, dock senast sex veckor före utsatt datum för årsmötet. Innan en prövning sker är medlemmen tills vidare utesluten. Styrelsen kan besluta att utnämna personer som i synnerligen hög grad främjat föreningens syfte till hedersmedlem. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.


§ 4 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet ska hållas i Stockholms län på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast före april månads utgång. Eventuellt extra årsmöte ska hållas om och när styrelsen, revisorerna eller minst 25 röstberättigade medlemmar så begär. I de två senare fallen ska mötet hållas inom fem veckor från det att framställningen inkommit till styrelsen beräknat från poststämpelns datum. Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet, om inget annat anges. För att äga rösträtt ska avgiften ha erlagts innan årsmötet. Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar innan mötesdatum. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som kommer att behandlas samt, i tillämpliga fall, hur medlem ska förfara för att få ta del av fullständig årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag samt eventuella motioner m.m.


§ 5 ÄRENDEN SOM SKA TAS UPP VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet ska följande punkter alltid tas upp: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare att tillsammans med mötesordförande justera protokollet 5. Fråga om årsmötet har utlysts på stadgeenligt sätt 6. Fastställande av dagordning för mötet 7. Justering av röstlängd 8. Styrelsens årsberättelse för det gångna året 9. Framläggande av revisionsberättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkningen 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om budget och verksamhetsplan samt årsavgift för kommande år 13. Beslut om styrelsens storlek 14. Val av styrelseledamöter, varav en till ordförande för ett år, och suppleanter samt fastställa deras turordning 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. 16. Val av valberedning. Minst tre personer varav en är sammankallande 17. Omedelbar justering av ovannämnda val enligt punkter 14 – 16 18. Motioner från medlemmar 19. Övriga frågor 20. Mötets avslutande


§ 6 RÖSTNINGSFÖRFARANDE

I alla sammanhang fattas beslut genom enkel majoritet när inget annat framgår av stadgarna. Med enkel majoritet menas mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst, utom vid personval då beslut istället fattas genom lottning. Om någon så begär ska personval ske genom sluten omröstning. Röstning genom fullmakt kan ske med ett högsta antal av två fullmakter per närvarande medlem.


§ 7 STYRELSEN

Föreningens verksamhet leds av styrelsen. Föreningens ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter och en till fyra suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet. Årsmötet har rätt att skilja ledamöter och suppleanter från uppdrag under pågående mandatperiod. Valbar till styrelsen är alla myndiga medlemmar som betalt medlemsavgift för innevarande år.

Mandatperioderna är två år, dock kan ledamöter och suppleanter väljas på ett år vid bildandet och då antalet styrelseledamöter ändras, så att mandatperioden inte utgår för samtliga styrelsemedlemmar samtidigt. Om möjligt ska mandattiden löpa ut för hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna till varje årsmöte. Av styrelsens ledamöter väljer årsmötet ordförande för ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, och inom eller utom sig sekreterare och kassör


§ 8 STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen håller möte när ordföranden eller minst tre styrelseledamöter anser det lämpligt. Dock ska styrelsen alltid hålla minst åtta styrelsemöten per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter och suppleanter har kallats, och då antalet deltagare överskrider halva det totala antalet ordinarie ledamöter. Vid styrelsemöte ska föras protokoll, som justeras senast vid nästkommande styrelsemöte. Suppleanter går in som ersättare enligt fastställd turordning. Arbetsmöten ska ske när behov har påkallats. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott (AU) bestående av ordförande och minst två ledamöter för de löpande ärendena mellan styrelsemötena. AU:s beslut ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte för styrelsens ställningstagande samt föras till protokollet. Föreningen har en verksamhetschef som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verksamhetschefen är föredragande i styrelsen.


§ 9 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret löper från 1 januari till och med 31 december.


§ 10 FÖRVALTNING AV FÖRENINGENS TILLGÅNGAR

Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar. Föreningen har inget vinstintresse och har inte som mål att bygga upp en förmögenhet. Dock bör medel om möjligt fonderas för att det ska finnas ett reservkapital. Detta bör inte överskrida vad som beräknas att man behöver för att fortsätta driva verksamheten. Vid större donationer eller större överskott bör dessa medel användas för tydligt angivna ändamål.


§ 11 BOKFÖRING OCH ÅRSREDOVISNING

Räkenskaper ska föras och handlingar arkiveras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Räkningar ska attesteras. Årsredovisning, som utgörs av verksamhetsberättelsen och bokslut över det gångna verksamhetsåret, ska upprättas av styrelsen och tillställas revisorerna senast sista februari.
Styrelsen har att uppmärksamma gällande lagstiftning om bokföring och redovisning för ideella föreningar så att tillämplig lagstiftning följs.


§ 12 REVISORER

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska finnas två revisorer och två suppleanter för dessa; en av revisorerna och en av suppleanterna ska vara godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorerna har att senast tre veckor efter att de har erhållit handlingarna enligt § 11 lämna revisionsberättelsen till styrelsen.


§ 13 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen utser tre ledamöter som har rätt att, två i förening, teckna för föreningens räkning.


§ 14 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgarna sker genom enhälligt beslut på årsmöte, eller genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, dock med minst tre månaders mellanrum och varav minst ett ska vara ordinarie. Förslag till stadgeändringar måste anges i kallelsen till årsmötet.


§ 15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen upplöses genom enhälligt beslut vid årsmöte eller genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar i första hand tillfalla annan organisation med motsvarande verksamhet och syfte eller, om någon väl fungerande sådan organisation inte går att finna, en förening som på annat sätt verkar för kattens bästa. Årsmötet beslutar hur om tillgångarna vid upplösningen ska användas


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.